12 - 13 May 2021
This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

See this event description in Welsh.

Open to everyone working in the arts, from ACW funded organisations to the wider cultural sector, we’ll be presenting our research to date on audiences in Wales, supporting your reopening plans with practical workshops and 1-2-1 drop in sessions, and hosting panel discussions on hot topics in the sector.

With insights derived from Audience Finder data and original ‘through-Covid’ research, Audience Insights Conference Wales aims to inform thinking as the sector emerges from lockdown and considers the long-term impact on audiences.

Who:

Audience Insights Conference Wales is open to all. The content of the conference is predominantly aimed at organisations in Wales, however, a focus on practical takeaways and networking means that no matter where you are based, there is something for everyone.

Dates: Wednesday 12 - Thursday 13 May 2021

Places can be booked for the whole conference programme, day passes, or for individual sessions.

Cost: Free

Book your place for Audience Insights Conference Wales

Audience Insights Conference Wales Programme:

Day 1 - Wednesday 12 May 2021

10:30 AM - 12:00 PM | Before Covid: Overview of Audiences in Wales

An introduction to The Audience’s Agency’s Audience Finder dataset, combining survey and ticketing data from nearly 50 cultural organisations across Wales. This session will offer an overview of pre-Covid engagement with organisations in Wales.

Find out more about this session.

1:15 PM - 3:00 PM | Audience Finder 2.0 BETA: The Future of Insight in Wales

This session offers an introduction to The Audience Agency’s next generation data-driven insight tool - Audience Finder 2.0 BETA. This new bilingual platform includes features specifically developed for users in Wales, alongside a host of new insight features developed for the UK sector by a process of user-led design.

Find out more about this session.

3:30 PM - 4:30 PM | Panel Discussion: Audience Focussed Return to Touring

A discussion about the future of touring and audiences in Wales, exploring the legacy of Covid, turning digital success into physical success and the new challenges and opportunities that some of Wales’ leading producing companies and venues foresee.

Find out more about this session.

3:30 PM - 4:30 PM | Drop in sessions

These one-to-one sessions are a great opportunity to chat to our team about how we can support your organisation’s specific needs. Whether you need help understanding your audiences more generally, or with planning for an upcoming project or reopening, our team are on hand to help.

Find out more.

Book your place for Audience Insights Conference Wales

Day 2 - Thursday 13 May 2021

10:15 AM - 11:30 AM | In the time of Covid: Audiences In Wales

Key findings from Covid studies which have tracked the impact of the pandemic on audience engagement in Wales, including The Audience Agency’s Covid Cultural Participation Monitor and Digital Audience Survey.

Find out more about this session.

11:45 AM - 12:30 PM | Conference Connections

Join us and other delegates for a memorable experience. An opportunity to unwind after the sessions so far and connect with event attendees and speakers.

Find out more about our networking event.

1:15 PM - 2:15 PM | Digital for Growing your Audiences

Explore how to embed digital activity into your audience development and marketing strategy as part of your re-opening planning.

Find out more about this session.

2:30 PM - 3:45 PM | Panel Discussion: Filling in the Blanks - Welsh Language Audiences

This panel discussion explores what we know and, perhaps more importantly, what we don’t know about audiences of Welsh language work and about Welsh language proficiency amongst wider audiences. Joined by a panel of some of Wales’ best established Welsh language producers and receiving venues, we’ll explore our understanding to date around this audience group and how future research could help to inform audience development going forward.

Find out more about this session.

4:15 PM - 5:15 PM | What’s Next?: Audiences in Wales

This final keynote brings together thinking from across the two days, exploring what the impact of Covid means for audiences of the future. Drawing on the datasets discussed in the previous sessions, we’ll explore implications and forecast potential future audience trends the sector in Wales may need to respond to.

Find out more about this session.

Book your place for Audience Insights Conference Wales

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.
Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Cynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru

Y gwanwyn hwn, bydd The Audience Agency yn cyflwyno Cynhadledd Mewnwelediadau Genedlaethol ar y cyd â Chyngor Celfyddydau Cymru sy'n rhad ac am ddim i'w mynychu. Mae'r gynhadledd i bawb sy'n gweithio yn y celfyddydau, o sefydliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru i'r sector diwylliannol ehangach. Byddwn yn cyflwyno'n gwaith ymchwil sydd wedi'i gasglu hyd yn hyn at gynulleidfaoedd yng Nghymru, gan gefnogi eich cynlluniau i ailagor gyda gweithdai ymarferol a sesiynau cymhorthfa, a byddwn yn cynnal trafodaethau panel ar bynciau llosg y sector.

Gyda mewnwelediadau sy'n deillio o ddata ac ymchwil wreiddiol a gynhaliwyd 'trwy gydol Covid' gan Audience Finder, bwriad y Gynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru yw cyfrannu syniadau wrth i'r sector ddod allan o'r cyfyngiadau symud ac mae'n ystyried yr effaith hirdymor ar gynulleidfaoedd.

12 – 13 Mai 2021

Cost: am ddim

Cadwch eich lle yma

Diwrnod 1 - Dydd Mercher 12 Mai

10:30 AM - 12:00 PM | Cyn Covid: Trosolwg o'r cynulleidfaoedd yng Nghymru

Cyflwyniad i set ddata Audience Finder gan The Audience Agency, sef cyfuniad o ddata o arolygon a thocynnau gan tua 50 o sefydliadau diwylliannol ledled Cymru. Bydd y sesiwn hon yn cynnig trosolwg o waith ymgysylltu gyda sefydliadau yng Nghymru cyn Covid.

Rhagor o fanylion.

1:15 PM - 3:00 PM | Audience Finder 2.0 BETA: Dyfodol Mewnwelediad yng Nghymru

Mae'r sesiwn hon yn cynnig cyflwyniad i declyn mewnwelediad a yrrir gan ddata y genhedlaeth nesaf gan The Audience Agency, sef Audience Finder 2.0 BETA. Mae'r platfform dwyieithog newydd hwn yn cynnwys nodweddion a ddatblygwyd yn benodol i ddefnyddwyr yng Nghymru, ochr yn ochr â llu o nodweddion mewnwelediad newydd a ddatblygwyd i sector y DU trwy broses ddylunio a arweiniwyd gan ddefnyddwyr.

Rhagor o fanylion.

3:30 PM - 4:30 PM | Trafodaeth Banel: Dychwelyd i Deithio gyda Ffocws ar y Gynulleidfa

Trafodaeth am ddyfodol teithio a chynulleidfaoedd yng Nghymru, gan archwilio etifeddiaeth Covid, troi llwyddiant digidol yn llwyddiant ffisegol, a'r heriau a chyfleoedd newydd a ragwelir gan rai o brif gwmnïau cynhyrchu a lleoliadau Cymru.

Rhagor o fanylion.

3:30 PM - 4:30 PM | Sesiynau Galw Heibio

Mae'r sesiynau personol hyn yn gyfle gwych i siarad gyda'n tîm ynghylch sut y gallwn gefnogi anghenion penodol eich sefydliad. P'un a oes angen help arnoch i ddeall eich cynulleidfaoedd yn fwy cyffredinol, neu i gynllunio prosiect sydd ar y gweill neu ailagor, mae ein tîm yma i'ch helpu.

Rhagor o fanylion.

Cadwch eich lle yma

Diwrnod 2 - Dydd Iau 13 Mai 2021

10:15 AM - 11:30 AM | Ar adeg Covid: Cynulleidfaoedd yng Nghymru

Canfyddiadau allweddol o astudiaethau Covid sydd wedi dilyn effaith y pandemig ar ymgysylltu â chynulleidfaoedd yng Nghymru, gan gynnwys Monitor Cyfranogiad Diwylliannol Covid ac Arolwg Cynulleidfaoedd Digidol The Audience Agency.

Rhagor o fanylion.

11:45 AM - 12:15 PM | Cysylltiadau'r Gynhadledd

Gadael y gynhadledd gyda phrofiad bythgofiadwy. Cyfle i ymlacio ar ôl y sesiynau hyd yma a chysylltu â mynychwyr a siaradwyr y digwyddiad.

Rhagor o fanylion.

1:15 PM - 2:15 PM | Digidol er mwyn Ehangu eich Cynulleidfa

Archwilio sut i ymgorffori gweithgarwch digidol yn eich strategaeth datblygu cynulleidfa a marchnata fel rhan o'ch cynlluniau ailagor.

Rhagor o fanylion.

2:30 PM - 3:45 PM | Trafodaeth Banel: Llenwi'r Bylchau – Cynulleidfaoedd Cymraeg

Mae'r drafodaeth banel hon yn archwilio'r hyn y gwyddom ac, efallai'n bwysicach, yr hyn na wyddom am gynulleidfaoedd gweithiau yn y Gymraeg, ynghyd â hyfedredd yn y Gymraeg ymhlith cynulleidfaoedd ehangach. Gyda phanel sy'n cynnwys rhai o gynhyrchwyr a lleoliadau derbyn mwyaf sefydledig ar gyfer gwaith Cymraeg yng Nghymru, byddwn yn archwilio ein dealltwriaeth hyd yn hyn o'r grŵp cynulleidfa hwn a sut y gallech ymchwil yn y dyfodol helpu i lywio gwaith datblygu cynulleidfa wrth symud ymlaen.

Rhagor o fanylion. 

4:15 PM - 5:15 PM | Beth sydd Nesaf?: Cynulleidfaoedd yng Nghymru

Bydd yr araith gyweirnod hon yn dod â syniadau o'r ddau ddiwrnod ynghyd, gan archwilio'r hyn y mae effaith Covid yn ei olygu i gynulleidfaoedd yn y dyfodol. Gan dynnu ar y setiau data a drafodwyd yn y sesiynau blaenorol, byddwn yn archwilio goblygiadau ac yn rhagweld tueddiadau posibl cynulleidfaoedd yn y dyfodol y bydd angen i'r sector yng Nghymru ymateb iddynt.

Rhagor o fanylion. 


Cadwch eich lle yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.
Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif