Audience Insights Conference Wales | 12 May 2021

Read this event description in Welsh.

This session offers an introduction to The Audience Agency’s next generation data-driven insight tool - Audience Finder 2.0 BETA. This new bilingual platform includes features specifically developed for users in Wales, alongside a host of new insight developed for the UK sector by a process of user-led design.

Date: Wednesday 12 May, 1:15 PM - 3:00 PM

Who:

This session is for all cultural organisations in Wales, organisations that regularly tour work to Wales, and sector support organisations who want to find out more about Welsh audiences and The Audience Agency’s datasets. The session will be relevant whether your organisation does or does not contribute data to Audience Finder.

The session will be useful for individuals involved in planning reopening strategies, marketing, engagement and development campaigns, including roles that analyse audiences directly in their work.

What:

Audience Finder 2.0 BETA: our approach to the future of insight in Wales provides an insight into our new platform in development available for organisations across Wales. Providing insight behind the thinking into the development of our new tool and broader portfolio of platforms and what’s coming next. As well as insights and route mapping to the free tools available to all organisations in Wales, as part of Audience Insight Wales. Find out more about the full conference here.

Takeaways:

  • Introduction to Audience Finder 2.0 BETA, the features available so far and developments during 21/22
  • A brief overview of the platforms available to organisations in Wales as part of Arts Council Wales’ free Audience Insight programme
  • Insights on how to get started with using the platforms to analyse your pre-Covid audiences and monitor live audiences moving forward
  • Insights to help develop data-driven solutions for reopening plans and strategies.

Presenters:

Welcome by Nancy Sheterline, Community Manager for Wales at The Audience Agency

Speakers:

Leo Sharrock, Product Director, The Audience Agency

Chris France, Head of Account Management, The Audience Agency

Format:

The session takes the format of a 1 hour 30 minute session, with a range of practical demonstrations. This session will also include a 15 minute Q&A via chat.

This is an English language session with simultaneous Welsh translation via an optional audio feed.

Book your place for this individual session


This session is part of the two-day conference, Audience Insights Conference Wales.

This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

For more information on the full conference programme, click here

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Audience Finder 2.0 BETA: Dyfodol Mewnwelediad yng Nghymru

Mae'r sesiwn hon yn cynnig cyflwyniad i declyn mewnwelediad a yrrir gan ddata y genhedlaeth nesaf gan The Audience Agency, sef Audience Finder 2.0 BETA. Mae'r platfform dwyieithog newydd hwn yn cynnwys nodweddion a ddatblygwyd yn benodol i ddefnyddwyr yng Nghymru, ochr yn ochr â llu o nodweddion mewnwelediad newydd a ddatblygwyd i sector y DU trwy broses ddylunio a arweiniwyd gan ddefnyddwyr.

Dydd Mercher 12 Mai 2021, 1:15 PM - 3:00 PM

Pwy:

Mae'r sesiwn hon ar gyfer pob sefydliad diwylliannol yng Nghymru, sefydliadau sy'n teithio gyda gwaith i Gymru, a sefydliadau sy’n darparu cymorth i’r sector sydd am wybod mwy am gynulleidfaoedd Cymru a setiau data The Audience Agency. Bydd y sesiwn yn berthnasol p’un a yw eich sefydliad yn cyfrannu data i Audience Finder ai peidio.

Bydd y sesiwn o fudd i unigolion sy'n ymwneud â chynllunio strategaethau ailagor, marchnata, gwaith ymgysylltu a datblygu ymgyrchoedd, gan gynnwys rolau sy'n dadansoddi cynulleidfaoedd yn uniongyrchol yn eu gwaith.

Beth:

Mae Audience Finder 2.0 BETA: Dyfodol Mewnwelediad yng Nghymru yn archwilio'r syniadau y tu ôl i’r gwaith o ddatblygu ein teclyn BETA a’n portffolio ehangach o blatfformau cyn edrych ar fap trywydd o'r hyn sydd i ddod.

Cynhelir y sesiwn hon yn rhan o Gynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, sef digwyddiad dau ddiwrnod ar-lein sydd â'r nod o helpu sefydliadau i lywio eu syniadau wrth iddynt ddod allan o gyfyngiadau Covid ac ystyried yr effaith hirdymor ar gynulleidfaoedd.

Ceir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma.

Pethau i’w cofio:

  • Cyflwyniad i Audience Finder 2.0 BETA, y nodweddion sydd ar gael hyd yn hyn, a'r datblygiadau yn ystod 21/22
  • Trosolwg cryno o'r platfformau sydd ar gael i sefydliadau yng Nghymru fel rhan o raglen Mewnwelediad Cynulleidfa am ddim Cyngor Celfyddydau Cymru
  • Mewnweliadau ar sut i ddechrau defnyddio’r platfformau i ddadansoddi eich cynulleidfaoedd cyn Covid ac i fonitro cynulleidfaoedd byw wrth symud ymlaen
  • Mewnwelediadau i helpu i ddatblygu datrysiadau a yrrir gan ddata ar gyfer cynlluniau a strategaethau ailagor

Cyflwynwyr:

Croeso gan Nancy Sheterline, Rheolwr Cymuned i Gymru yn The Audience Agency

Siaradwyr:

Leo Sharrock, Cyfarwyddwr Cynnyrch yn The Audience Agency
Chris France, Pennaeth Rheoli Cyfrifon yn The Audience Agency

Ffurf:

Cynhelir y sesiwn ar ffurf sesiwn 90 munud, gydag amrediad o arddangosiadau ymarferol. Bydd y sesiwn hon hefyd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb am 15 munud trwy Chat.

Sesiwn yn y Saesneg yw hon gyda chyfieithu Cymraeg ar y pryd trwy borthiant sain dewisol.

Cadwch eich lle ymaCeir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif