Audience Insights Conference Wales | 13 May 2021

Read this event description in Welsh.

Key findings from Covid studies which have tracked the impact of the pandemic on audience engagement in Wales, including The Audience Agency’s Covid Cultural Participation Monitor and Digital Audience Survey.

Date: Thursday 13 May, 10:15 AM – 11:30 AM

Who:

Senior leaders and those who need an overview of sector trends, including senior marketers, programmers, fundraisers, along with anyone interested in how the pandemic has – and will – affect cultural audiences.

What:

This session will study changes in people's habits and opinions towards cultural engagement captured in the Covid Cultural Participation Monitor.

It will also explore how digital behaviours have changed according to data from The Audience Agency’s Digital Audience Survey, which provides a snapshot of digital engagement during the past 12 months.

This session will provide you with access to the latest findings on what the impact of Covid could be for different audience groups in Wales and its implications for the cultural sector.

This session is taking place as part of Audience Insights Conference Wales, a two-day online event that aims to help organisations inform their thinking as they emerge from Covid restrictions and consider the long-term impact on audiences. Find out more about the full conference here.

Find out more about the full conference here.

Takeaways:

  • How Covid has affected different groups differently
  • Which groups have engaged with culture online and what with
  • Which groups have engaged with live events
  • Which groups are more or less likely to return – and what they say will affect their decision making
  • How digital engagement has changed during the pandemic.

Presenters:

Welcome by Nancy Sheterline, Community Manager for Wales at The Audience Agency

Speaker:

Oliver Mantell, Policy Research Director, The Audience Agency

Format:

The session takes the format of a 75-minute webinar, with a range of practical demonstrations. This session will also include a welcome to the conference and an overview of sessions. Questions can be asked during the Q&A via chat.

This is an English language session with simultaneous Welsh translation via an optional audio feed.

Book your place for this individual session


This session is part of the two-day conference, Audience Insights Conference Wales.

This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

For more information on the full conference programme, click here

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Ar adeg Covid: Cynulleidfaoedd yng Nghymru

Canfyddiadau allweddol o astudiaethau Covid sydd wedi dilyn effaith y pandemig ar ymgysylltu â chynulleidfaoedd yng Nghymru, gan gynnwys Monitor Cyfranogiad Diwylliannol Covid ac Arolwg Cynulleidfaoedd Digidol The Audience Agency.

Pwy:

Uwch-arweinwyr a'r rheiny sydd angen trosolwg o dueddiadau yn y sector, gan gynnwys uwch-farchnatwyr, rhaglenwyr a chodwyr arian, ynghyd ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn sut mae'r pandemig – a sut bydd y pandemig – yn effeithio ar gynulleidfaoedd diwylliannol.

Beth:

Bydd y sesiwn hon yn astudio newidiadau yn arferion a barn pobl tuag at ymgysylltu diwylliannol a gasglwyd ym Monitor Cyfranogiad Diwylliannol Covid.

Bydd hefyd yn archwilio'r ffordd mae ymddygiadau digidol wedi newid yn ôl data o Arolwg Cynulleidfaoedd Digidol The Audience Agency, sy'n darparu cipolwg o ymgysylltiad digidol dros y 12 mis diwethaf.

Bydd y sesiwn hon yn darparu mynediad i chi i'r canfyddiadau diweddaraf ar ba effaith y gallai Covid ei chael ar grwpiau cynulleidfa gwahanol yng Nghymru a'i oblygiadau ar gyfer y sector diwylliannol.

Cynhelir y sesiwn hon yn rhan o Gynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, sef digwyddiad dau ddiwrnod ar-lein sydd â'r nod o helpu sefydliadau i lywio eu syniadau wrth iddynt ddod allan o gyfyngiadau Covid ac ystyried yr effaith hirdymor ar gynulleidfaoedd.

Ceir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma.

Pethau i’w cofio:

  • Sut mae Covid wedi effeithio ar grwpiau gwahanol yn wahanol
  • Pa grwpiau sydd wedi ymgysylltu â diwylliant ar-lein a gyda beth
  • Pa grwpiau sydd wedi ymgysylltu â digwyddiadau byw
  • Pa grwpiau sydd fwyaf tebygol / llai tebygol o ddychwelyd – a'r hyn y maent yn ei ddweud am yr hyn a fydd yn effeithio ar eu penderfyniadau
  • Sut mae ymgysylltiad digidol wedi newid yn ystod y pandemig

Cyflwynwyr:

Croeso gan Nancy Sheterline, Rheolwr Cymuned i Gymru yn The Audience Agency

Siaradwr:

Oliver Mantell, Cyfarwyddwr Ymchwil Bolisi yn The Audience Agency

Ffurf:

Cynhelir y sesiwn ar ffurf gweminar 75 munud, gydag amrediad o arddangosiadau ymarferol. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys cyflwyniad i'r gynhadledd a throsolwg o'r sesiynau. Gellir gofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn holi ac ateb trwy Chat.

Sesiwn yn y Saesneg yw hon gyda chyfieithu Cymraeg ar y pryd trwy borthiant sain dewisol.

Cadwch eich lle ymaCeir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


More on the research

Covid Cultural Participation Monitor

The Covid Cultural Participation Monitor is a nationwide longitudinal panel survey of changing views about participating in creative and cultural activities through the pandemic.

This national research programme is building a robust and in-depth picture of the impacts of Covid on the UK’s cultural sector. It is led by the Centre for Cultural Value in collaboration with the Creative Industries Policy and Evidence Centre and The Audience Agency.

This project is funded by the Arts and Humanities Research Council (AHRC) through UK Research and Innovation’s Covid rapid rolling call.

See the first findings of the Scottish population

Digital Audience Survey

The Audience Agency's Digital Audience Survey show how audiences have responded to arts, culture and heritage organisations moving so much of their offering online during the Covid lock-down period.

See findings from the Digital Audience Survey