Audience Insights Conference Wales | 13 May 2021

Read this event description in Welsh.

Explore how to embed digital activity into your audience development and marketing strategy as part of your re-opening planning.

Dates: Thursday 13 May 2021, 1:15 PM - 2:15 PM

Who:

Senior decision-makers, digital leads and marketing and communications teams who have the power to shift their organisation’s approach to digital and wish to build a legacy from Covid digital first approaches.

What:

Reconsider the role of digital through the lens of Covid. And plan how to embed digital into your audience development and marketing strategy.

This includes identifying the best platforms for your target audiences, increasing engagement and conversions, using digital insights to inform strategy and making holistic decisions for audience development. This session will include examples of how organisations have implemented digital pilots during Covid and learnings you may wish to take forwards as part of longer-term engagement strategies.

This session is taking place as part of Audience Insights Conference Wales, a two-day online event that aims to help organisations inform their thinking as they emerge from Covid restrictions and consider the long-term impact on audiences. Find out more about the full conference here.

Takeaways:

  • Reviewing the role of digital in your marketing, communications and audience development
  • Making decisions based on digital datasets
  • Planning for beyond Covid – blending models and digital approaches in your organisation
  • Examples of best practice in the sector

Presenters:

Welcome by Nancy Sheterline, Community Manager for Wales at The Audience Agency

Speakers:

Katie Moffat, Head of Digital, The Audience Agency

Format:

This session takes the form of a 60-minute webinar with the opportunity to ask questions during the Q&A.

This is an English language session with simultaneous Welsh translation via an optional audio feed.

Book your place for this individual session

This session is part of the two-day conference, Audience Insights Conference Wales.

This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

For more information on the full conference programme, click here

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Digidol er mwyn Ehangu eich Cynulleidfa

Archwilio sut i ymgorffori gweithgarwch digidol yn eich strategaeth datblygu cynulleidfa a marchnata fel rhan o'ch cynlluniau ailagor.

Dydd Iau 13 Mai 2021, 1:15 PM - 2:15 PM

Pwy:

Llunwyr penderfyniadau uwch, arweinwyr digidol, a thimau cyfathrebu a marchnata sydd â'r grym i newid dull eu sefydliad yn y maes digidol ac sydd am greu etifeddiaeth ar sylfaen dulliau digidol yn gyntaf Covid.

Beth:

Ailystyried rôl cyfryngau digidol trwy lens Covid. A chynllunio sut i ymgorffori cyfryngau digidol yn eich strategaeth datblygu cynulleidfa a marchnata.

Mae hyn yn cynnwys nodi’r platfformau gorau am eich cynulleidfaoedd targed, cynyddu gwaith ymgysylltu a thrafodaethau, defnyddio mewnweliadau digidol i lywio strategaeth, a gwneud penderfyniadau cyfannol ar gyfer datblygu cynulleidfa. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys enghreifftiau o'r ffordd mae sefydliadau wedi gweithredu rhaglenni peilot digidol yn ystod Covid a phethau a ddysgwyd efallai y byddwch am eu hystyried yn y dyfodol fel rhan o strategaethau ymgysylltu hirdymor.

Cynhelir y sesiwn hon yn rhan o Gynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, sef digwyddiad dau ddiwrnod ar-lein sydd â'r nod o helpu sefydliadau i lywio eu syniadau wrth iddynt ddod allan o gyfyngiadau Covid ac ystyried yr effaith hirdymor ar gynulleidfaoedd.

Ceir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma.

Pethau i’w cofio:

  • Adolygu rôl y maes digidol yn eich marchnata, cyfathrebu a gwaith datblygu cynulleidfa
  • Gwneud penderfyniadau yn seiliedig ar setiau data digidol
  • Cynllunio am y cyfnod y tu hwnt i Covid – cyfuno modelau a dulliau digidol yn eich sefydliad
  • Enghreifftiau o arfer gorau yn y sector

Cyflwynwyr:

Croeso gan Nancy Sheterline, Rheolwr Cymuned i Gymru yn The Audience Agency

Siaradwr:

Katie Moffat, Pennaeth Digidol yn The Audience Agency

Ffurf:

Cynhelir y sesiwn hon ar ffurf gweminar 60 munud gyda chyfle i ofyn cwestiynau mewn sesiwn holi ac ateb.

Sesiwn yn y Saesneg yw hon gyda chyfieithu Cymraeg ar y pryd trwy borthiant sain dewisol.

Cadwch eich lle ymaCeir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif