Audience Insights Conference Wales | 12 May 2021

Read this event description in Welsh.

An introduction to The Audience’s Agency’s Audience Finder dataset, combining survey and ticketing data from nearly 50 cultural organisations across Wales. This session will offer an overview of pre-Covid engagement with organisations in Wales.

Date: Wednesday 12 May, 10:30 AM - 12:00 PM

Who:

This session is for all cultural organisations in Wales; organisations that regularly tour work in and to Wales, and sector support organisations who want to find out more about Welsh audiences and The Audience Agency’s datasets. The session will be relevant whether your organisation does or does not contribute data to Audience Finder.

The session will be useful for a range of senior staff planning reopening strategies, marketing, engagement and development other roles who will be interacting with audiences directly in their work.

What:

This session provides an insight into pre-Covid engagement with cultural organisations in Wales including; key characteristics of audiences, Audience Spectrum segmentation, geographical mapping of audiences and a focus on regional case studies. The session will also provide an overview of the population and introduce attendees to benchmarking. The session aims to support you in understanding marketplace potential and by providing a measurable pre-Covid baseline from which to measure your organisation's recovery.

This session is taking place as part of Audience Insights Conference Wales, a two-day online event that aims to help organisations inform their thinking as they emerge from Covid restrictions and consider the long-term impact on audiences. Find out more about the full conference here.

Find out more about the full conference here.

Takeaways:

 • Introduction to the Audience Finder datasets
 • Introduction to Audience Spectrum
 • An overview of the Welsh population
 • Key characteristics of Welsh cultural audiences
 • Using the datasets to understand your audiences, and for benchmarking at a population and cultural engagement level
 • All attendees will also be able to access resources referenced at the event after the conference

All attendees will also be able to access resources referenced at the event after the conference.

Presenters:

Welcome by Nancy Sheterline, Community Manager for Wales at The Audience Agency and Richard Nicholls, Director of Arts Funding at Arts Council Wales

Anne Torreggiani, Chief Executive, The Audience Agency & Director, Centre for Cultural Value

Oliver Mantell, Policy Research Director, The Audience Agency

Format:

The session takes the format of a 90-minute webinar, with a range of practical demonstrations. This session will also include a welcome to the conference and an overview of sessions. Questions can be asked during the Q&A via chat.

This is an English language session with simultaneous Welsh translation via an optional audio feed.

Book your place for this individual session

This session is part of the two-day conference, Audience Insights Conference Wales.

This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

For more information on the full conference programme, click here

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.

Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Cyn Covid: Trosolwg o'r cynulleidfaoedd yng Nghymru

Cyflwyniad i set ddata Audience Finder gan The Audience Agency, sef cyfuniad o ddata o arolygon a thocynnau gan tua 50 o sefydliadau diwylliannol ledled Cymru. Bydd y sesiwn hon yn cynnig trosolwg o waith ymgysylltu gyda sefydliadau yng Nghymru cyn Covid.

Dydd Mercher 12 Mai 2021, 10:30 AM - 12:00 PM

Pwy:

Mae'r sesiwn hon ar gyfer pob sefydliad diwylliannol yng Nghymru, sefydliadau sy'n teithio gyda gwaith yng Nghymru ac i Gymru yn rheolaidd, a sefydliadau sy’n darparu cymorth i’r sector sydd am wybod mwy am gynulleidfaoedd Cymru a setiau data The Audience Agency. Bydd y sesiwn yn berthnasol p’un a yw eich sefydliad yn cyfrannu data i Audience Finder ai peidio.

Bydd y sesiwn o fudd i amrediad o uwch staff sy'n cynllunio strategaethau ailagor neu sydd ynghlwm wrth waith marchnata, ymgysylltu a datblygu, a staff mewn rolau eraill a fydd yn rhyngweithio â chynulleidfaoedd yn uniongyrchol yn eu gwaith.

Beth:

Mae'r sesiwn hon yn rhoi mewnwelediad i waith ymgysylltu gyda sefydliadau diwylliannol yng Nghymru cyn Covid, gan gynnwys: nodweddion allweddol cynulleidfaoedd, segmentau Audience Spectrum, mapio cynulleidfaoedd yn ddaearyddol, a ffocws ar astudiaethau achos rhanbarthol. Bydd y sesiwn hefyd yn darparu trosolwg o'r boblogaeth ac yn cyflwyno meincnodi i fynychwyr. Nod y sesiwn yw eich cefnogi i ddeall potensial y farchnad ac i ddarparu llinell sylfaen fesuradwy cyn Covid er mwyn mesur adferiad eich sefydliad.

Cynhelir y sesiwn hon yn rhan o Gynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, sef digwyddiad dau ddiwrnod ar-lein sydd â'r nod o helpu sefydliadau i lywio eu syniadau wrth iddynt ddod allan o gyfyngiadau Covid ac ystyried yr effaith hirdymor ar gynulleidfaoedd.

Ceir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma.

Pethau i’w cofio:

 • Cyflwyniad i setiau data Audience Finder
 • Cyflwyniad i Audience Spectrum
 • Trosolwg o boblogaeth Cymru
 • Nodweddion allweddol cynulleidfaoedd diwylliannol Cymru
 • Defnyddio setiau data i ddeall eich cynulleidfaoedd, ac i feincnodi ar lefel poblogaeth ac ymgysylltu diwylliannol
 • Bydd yr adnoddau y cyfeiriwyd atynt yn y digwyddiad hefyd ar gael i'r holl fynychwyr eu cyrchu yn dilyn y gynhadledd

Cyflwynwyr:

Croeso gan Nancy Sheterline, Rheolwr Cymuned i Gymru yn The Audience Agency, a Richard Nicholls, Cyfarwyddwr Cyllid y Celfyddydau yng Nghyngor Celfyddydau Cymru

Siaradwyr:

Anne Torreggiani, Prif Weithredwr The Audience Agency a Chyfarwyddwr y Ganolfan Gwerth Diwylliannol
Oliver Mantell, Cyfarwyddwr Ymchwil Bolisi yn The Audience Agency

Ffurf:

Cynhelir y sesiwn ar ffurf gweminar 90 munud, gydag amrediad o arddangosiadau ymarferol. Bydd y sesiwn hon hefyd yn cynnwys croeso i'r gynhadledd a throsolwg o'r sesiynau. Gellir gofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn holi ac ateb trwy Chat.

Sesiwn yn y Saesneg yw hon gyda chyfieithu Cymraeg ar y pryd trwy borthiant sain dewisol.

Cadwch eich lle ymaCeir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif