Audience Insights Conference Wales | 13 May 2021

Read this event description in Welsh.

This final keynote brings together thinking from across the two days, exploring what the impact of Covid means for audiences of the future. Drawing on the datasets discussed in the previous sessions, we’ll explore implications and forecast potential future audience trends the sector in Wales may need to respond to.

Date: Thursday 13 May, 4:15 PM - 5:15 PM

Who:

This session is for all cultural organisations in Wales; organisations that regularly tour work in and to Wales, and sector support organisations who are thinking about re-opening strategies and long term plans. The session will be relevant whether your organisation does or does not contribute data to Audience Finder.

The session will be useful for a range of senior staff planning reopening strategies, marketing, engagement and development other roles who will be interacting with audiences directly in their work and wish to consider how they may need to adapt for audiences future needs.

What:

This session explores what the impact of Covid might mean for audiences in Wales in the future. We’ll consider changes in audience behaviours, forecast potential future audience trends and explore the implications for the sector. Drawing on the datasets explored in previous days, this session will bring together predictions, alongside practical ways for organisations to consider their audience development approaches in times of change.

This session is taking place as part of Audience Insights Conference Wales, a two-day online event that aims to help organisations inform their thinking as they emerge from Covid restrictions and consider the long-term impact on audiences. Find out more about the full conference here.

Find out more about the full conference here.

Takeaways:

  • Summary of behavioural change in audiences
  • Predictions about future audience trends
  • Implications for the cultural sector
  • Practical approaches to audience development as part of re-opening and longer-term strategic planning.

All attendees will also be able to access resources referenced at the event after the conference.

Presenters:

Welcome by Nancy Sheterline, Community Manager for Wales at The Audience Agency

Speakers:

Anne Torreggiani, Chief Executive, The Audience Agency & Director, Centre for Cultural Value

Penny Mills, Chief Consulting Officer, The Audience Agency

Format:

The session takes the format of a 75 minute webinar and discussion. This session will also include a conference close. Questions can be asked during the Q&A via chat.

This is an English language session with simultaneous Welsh translation via an optional audio feed.

Book your place for this individual session

This session is part of the two-day conference, Audience Insights Conference Wales.

This Spring, The Audience Agency presents a free-to-attend National Insights Conference in collaboration with Arts Council of Wales.

For more information on the full conference programme, click here

Translation

All sessions will have live translation from English to Welsh and Welsh to English.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Beth sydd Nesaf?: Cynulleidfaoedd yng Nghymru

Bydd yr araith gyweirnod hon yn dod â syniadau o'r ddau ddiwrnod ynghyd, gan archwilio'r hyn y mae effaith Covid yn ei olygu i gynulleidfaoedd yn y dyfodol. Gan dynnu ar y setiau data a drafodwyd yn y sesiynau blaenorol, byddwn yn archwilio goblygiadau ac yn rhagweld tueddiadau posibl cynulleidfaoedd yn y dyfodol y bydd angen i'r sector yng Nghymru ymateb iddynt.

Pwy:

Mae'r sesiwn hon ar gyfer pob sefydliad diwylliannol yng Nghymru, sefydliadau sy'n teithio gyda gwaith yng Nghymru ac i Gymru yn rheolaidd, a sefydliadau sy’n darparu cymorth i’r sector sy'n ystyried strategaethau ailagor a chynlluniau hirdymor. Bydd y sesiwn yn berthnasol p’un a yw eich sefydliad yn cyfrannu data i Audience Finder ai peidio.

Bydd y sesiwn o fudd i amrediad o staff uwch sy'n cynllunio strategaethau ailagor neu sydd ynghlwm wrth waith marchnata, ymgysylltu a datblygu, ynghyd â rolau eraill a fydd yn rhyngweithio â chynulleidfaoedd yn uniongyrchol yn eu gwaith ac sydd am ystyried sut efallai y bydd angen iddynt addasu i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd yn y dyfodol.

Beth:

Mae'r sesiwn hon yn archwilio effaith bosibl Covid ar gynulleidfaoedd yng Nghymru yn y dyfodol. Byddwn yn ystyried newidiadau i ymddygiadau cynulleidfa, rhagweld tueddiadau posibl cynulleidfaoedd yn y dyfodol, ac archwilio'r goblygiadau ar gyfer y sector. Gan dynnu ar setiau data a archwiliwyd yn ystod y dyddiau blaenorol, bydd y sesiwn hon yn dod â rhagfynegiadau ynghyd, ochr yn ochr â ffyrdd ymarferol y gall sefydliadau eu defnyddio i ystyried eu dulliau ar gyfer datblygu cynulleidfaoedd mewn cyfnodau o newid.

Cynhelir y sesiwn hon yn rhan o Gynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, sef digwyddiad dau ddiwrnod ar-lein sydd â'r nod o helpu sefydliadau i lywio eu syniadau wrth iddynt ddod allan o gyfyngiadau Covid ac ystyried yr effaith hirdymor ar gynulleidfaoedd.

Ceir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma.

Pethau i’w cofio:

  • Crynodeb o newid ymddygiadol mewn cynulleidfaoedd
  • Rhagfynegiadau am dueddiadau cynulleidfaoedd yn y dyfodol
  • Goblygiadau ar gyfer y sector diwylliannol
  • Dulliau ymarferol ar gyfer datblygu cynulleidfaoedd fel rhan o gynllunio ailagor a chynllunio strategol yn y tymor hwy
  • Bydd adnoddau y cyfeiriwyd atynt yn y digwyddiad hefyd ar gael i'r holl fynychwyr eu cyrchu yn dilyn y gynhadledd

Cyflwynwyr:

Croeso gan Nancy Sheterline, Rheolwr Cymuned i Gymru yn The Audience Agency

Siaradwyr:

Anne Torreggiani, Prif Weithredwr The Audience Agency a Chyfarwyddwr y Ganolfan Gwerth Diwylliannol
Penny Mills, Prif Swyddog Ymgynghori yn The Audience Agency

Ffurf:

Cynhelir y sesiwn hon ar ffurf gweminar a thrafodaeth 60 munud. Bydd y sesiwn hon hefyd yn cynnwys diwedd y gynhadledd. Gellir gofyn cwestiynau yn ystod y sesiwn holi ac ateb trwy Chat.

Sesiwn yn y Saesneg yw hon gyda chyfieithu Cymraeg ar y pryd trwy borthiant sain dewisol.

Cadwch eich lle ymaCeir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif