Audience Insights Conference Wales | 12 May 2021

Read this event description in Welsh.

These one-to-one sessions are a great opportunity to chat to our team about how we can support your organisation’s specific needs. Whether you need help understanding your audiences more generally, or with planning for an upcoming project or reopening, our team are on hand to help.

Sessions are available to anyone in the conference and cover all levels of support from those looking to begin using data for the first time, to those looking for advanced solutions.

Dates: Wednesday 12 May, 3:30 PM - 4:30 PM

What:

Meet with a member of our experienced team in a 30-minute session to talk to you about your organisational requirements. This could include specific Audience Finder questions, support required for reopening, using datasets mentioned during the conference or wider research and consultancy support.

This session is taking place as part of Audience Insights Conference Wales, a two-day online event that aims to help organisations inform their thinking as they emerge from Covid restrictions and consider the long-term impact on audiences. Find out more about the full conference here.

Find out more about the full conference here.

Format:

30 minute one-to-one surgeries. Once you have booked your slot, you will be sent a confirmation email, calendar invite and a link to a Teams call. You do not have to download anything to join this call.

These sessions can be booked through Swapcard, our main platform for the conference. Further information on how to book these will be sent to everyone who has booked a place at the conference.

Join us for either day one, or the full two-day programme of Audience Insights Conference Wales to take part.

Book your place at the free conference here

Or...

For more information on the full conference programme, click here


Please note availability is limited. If you have missed out, click here to book in a free session with us after the conference instead.

Access

All sessions will have live transcription in English by a speech to text reporter/palantypist. BSL interpretation and other access requirements can be requested in the booking form and will be provided where possible. Please book as soon as possible to allow time for arrangements to be made.

Made possible by:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif


Sesiynau Galw Heibio

Mae'r sesiynau personol hyn yn gyfle gwych i siarad gyda'n tîm ynghylch sut y gallwn gefnogi anghenion penodol eich sefydliad. P'un a oes angen help arnoch i ddeall eich cynulleidfaoedd yn fwy cyffredinol, neu i gynllunio prosiect sydd ar y gweill neu ailagor, mae ein tîm yma i'ch helpu. Mae sesiynau ar gael i bawb sy'n mynychu'r gynhadledd ac yn trafod pob lefel o gymorth, o'r rheiny sydd am ddechrau defnyddio data am y tro cyntaf, i'r rheiny sy'n chwilio am ddatrysiadau uwch.

Dydd Mercher 12 Mai, 3:30 PM - 4:30 PM

Beth:

Cyfarfod ag aelod o'n tîm profiadol mewn sesiwn 30 munud er mwyn trafod gofynion sefydliadol eich teithiau. Gallai hyn gynnwys cwestiynau penodol Audience Finder, cymorth sydd ei angen ar gyfer ailagor, defnyddio setiau data a nodwyd yn ystod y gynhadledd, neu gymorth ymchwil ac ymgynghorol ehangach.

Cynhelir y sesiwn hon yn rhan o Gynhadledd Mewnwelediad Cynulleidfa Cymru, sef digwyddiad dau ddiwrnod ar-lein sydd â'r nod o helpu sefydliadau i lywio eu syniadau wrth iddynt ddod allan o gyfyngiadau Covid ac ystyried yr effaith hirdymor ar gynulleidfaoedd. Ceir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma.

Ffurf:

Cymhorthfeydd 30 munud personol. Ar ôl i chi gadw eich lle, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau, gwahoddiad calendr, a dolen i alwad Teams. Nid oes angen lawrlwytho unrhyw beth i ymuno â'r alwad hon.

Gellir trefnu un o'r sesiynau hyn trwy Swapcard, ein prif blatfform ar gyfer y gynhadledd. Anfonir rhagor o wybodaeth am sut i gadw lle mewn un o'r sesiynau hyn at bawb sydd wedi cofrestru ar gyfer y gynhadledd.

Sylwer bod nifer y lleoedd yn gyfyngedig. Os ydych wedi colli’r cyfle, cliciwch yma i drefnu sesiwn am ddim gyda ni ar ôl i'r gynhadledd orffen.


Ceir mwy o fanylion am y gynhadledd lawn yma

Mynediad

Ceir gwasanaeth trawsgrifio byw gan adroddwr/Palandeipydd llais i destun. Bydd modd gwneud cais ar y ffurflen archebu os oes angen gwasanaeth dehongli Iaith Arwyddion Prydain neu ofynion mynediad eraill a byddant yn cael eu darparu os oes modd. Cadwch eich lle cyn gynted â phosibl er mwyn gadael digon o amser i'r trefniadau gael eu gwneud.

Galluogwyd gan:

Arts Council Wales Funding Logos -ACW-WNG.gif